Σπουδές     Έρευνα     Βραβεύσεις


Διδακτορικό δίπλωμα

virginia_tech_logo

Στις 11 Δεκεμβρίου 2013, παρουσίασα τα αποτελέσματα της διδακτορικής μου επιτροπής ενώπιον της τετραμελούς εξεταστικής επιτροπής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Virginia Tech. Ο τίτλος της διατριβής μου είναι: "Experimental Investigation of Turbulent Flows at Smooth and Rough Wall-Cylinder Junctions".

Κατά τα προηγούμενα χρόνια ανέλαβα καθήκοντα επικουρικής διδασκαλίας σε διάφορα μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου (Μηχανική Ρευστών, Μηχανική των Υδάτινων Πόρων, Περιβαλλοντική Υδρολογία, Περιβαλλοντική Μηχανική Ρευστών και Τεχνική Ποταμών-Στερεομεταφορά). Η ερευνητική μου δραστηριότητα εστιάζεται στη μελέτη του φαινομένου της υδραυλικής υποσκαφής σε βάθρα γεφυρών.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

ppva_logo

Είμαι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο αντικείμενο "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Το δίπλωμα μού απονεμήθηκε κατόπιν της επιτυχούς παρακολούθησης 4 βασικών και 6 μαθημάτων επιλογής. Η διαδικασία φοίτησης ολοκληρώθηκε με την εκπόνηση-παρουσίαση-εξέταση της διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψη του αείμνηστου καθηγητή Βασιλείου Δερμίση.

Βασικές σπουδές

aristotle_university_logo

Απέκτησα το Δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού φοιτώντας στο ομώνυμο Τμήμα του Α.Π.Θ. Έπειτα από την παρακολούθηση των μαθημάτων κορμού (48 συνολικά), επέλεξα τον Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος για την συμπλήρωση των υπόλοιπων (16) μαθημάτων επιλογής. Στα πλαίσια των σπουδών μου εκπόνησα διπλωματική εργασία έχοντας τον ίδιο επιβλέποντα.

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά:
Άριστα, Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge (Δεκέμβριος 1995), Certificate of Proficiency in English, University of Michigan (Μάρτιος 1996), Επάρκεια διδασκαλίας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Γερμανικά: Καλά, Zertifikat (Ιούνιος 2002)
Γαλλικά: Μέτρια
Ισπανικά: Μάθηση υπό εξέλιξη...